นอนุรักษ์รักษาคูคลอง ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ประชาชนควรรู้ และให้ความสำคัญด้วยการหันมาดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่เปรียบเสมือนสายเลือดหลักของประเทศให้กลับมาใสสะอาด ปราศจากขยะและมลพิษวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาสทางเรือ จากท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาศ ไปจนถึงประตูท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของชมรมรวมใจภักดิ์รักต้นไม้ แม่น้ำลำคลอง และสิ่งแวดล้อม และการเสด็จประพาสทางเรือครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นที่มาของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะสืบสานปณิธาน และพระดำรัสของพระองค์ที่ว่า "คลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไป"

จากเหตุการณ์ในวันที่ 20 กันยายน 2537 นี้เอง ทำให้ผู้นำท้องถิ่นริมคลองแสนแสบได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 เพื่อหาทางฟื้นฟูลำคลองแสนแสบ โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เดินทางมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำ คูคลองแห่งชาติ"