ปัจจบันสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราบางคนบอกโต แต่โตช้า บางคนว่าไม่โตแต่ที่แน่ๆโรงงาน กิจการใหญ่หลายแห่ง ต้องทยอยกันประกาศปิดตัวลงเรื่อยๆ และล่าสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทนิปปอนสตีล สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม NIPPON STEEL จากประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ออกประกาศขอให้พนักงานหยุดงานชั่วคราวแล้ว โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า

เนื่องจากความต้องการใช้วัตถุดิบจากลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลาย เดือนที่ผ่านมา จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตของบริษัท ทำให้ไม่สามารถเดินแผนงานปกติได้
ส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดกำลังการผลิตลงถึงจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการผลิตเป็นระยะชั่วคราว ประกอบกับจำนวนวันทำงานในเดือน พ.ย.นี้มีทั้งหมด 24 วัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีในอัตราปกติและจากใบสั่งซื้อในเดือน พ.ย.นี้ ของลูกค้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กำลังการผลิตสูงกว่ายอดสั่งซื้ออยู่มากบริษัท
ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องประกาศหยุดงานชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 75 โดยการหยุดงานดังกล่าวให้มีผลทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนโรงงานทั้งหมดในวัน เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นให้พนักงานบางส่วนงาน หรือบางคนต้องมาปฏิบัติงานในวันดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งในช่วงที่พนักงานหยุดงานเป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะจ่ายดังนี้
-จ่ายเงินจำนวน 75% ของค่าจ้างในวันทำงานปกติที่พนักงานได้รับ


-สำหรับพนักงานบางคนที่ต้องมาทำงานในวันกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ตามปกติ


-การให้หยุดงานนี้จะไม่มีผลใด ๆ กับการคำนวณเบี้ยขยัน หรือการประเมินผลการปฏิบัดิงาน
หวังว่าพนักงานจะเข้าใจความจำเป็นการหยุดงานชั่วคราวและขอขอบคุณในความ ร่วมมือของพนักงานทุกคน หากหากปริมาณยอดการสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริ๋ัทจะมีการประกาศให้พนักงานทราบเป็นระยะๆ ไป

ที่มาและขอบคุณ บริษัทนิปปอนสตีล สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด