ดาว โหลด PDF ได้ที่  https://bit.ly/2JEHT0k

สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

แผน  ก แบบ ก 2 (รอบเช้า)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                  จำนวนหน่วยกิต

070315104     Network Technology                                                       3 (3-0-6)

070315105     Principles of Network and Information Security                     3 (3-0-6)

0703152xx     Elective Course in Specialized Field                                    3 (3-0-6)

รวม     9        หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                  จำนวนหน่วยกิต

070315106     Network and Information Security Management Seminar         3 (0-9-3)

070315107     Information System Auditing                                             3 (3-0-6)

0703152xx     Elective Course in Specialized Field                                    3 (3-0-6)

รวม     9        หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                  จำนวนหน่วยกิต

070315000     Thesis                                                                         6

0703152xx     Elective Course in Specialized Field                                    3 (3-0-6)

xxxxxxxxx      General Elective Course in Specialized Field                         3 (x-x-x)

รวม     12      หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                  จำนวนหน่วยกิต

070315000     Thesis                                                                         6       

รวม       6      หน่วยกิต

 

 

 

สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

แผน  ข (รอบเช้า ค่ำ และเสาร์-อาทิตย์)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                  จำนวนหน่วยกิต

070315104     Network Technology                                                       3 (3-0-6)

070315105     Principles of Network and Information Security                     3 (3-0-6)

0703152xx     Elective Course in Specialized Field                                    3 (3-0-6)

รวม     9        หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                  จำนวนหน่วยกิต

070315106     Network and Information Security Management Seminar         3 (0-9-3)

070315107     Information System Auditing                                             3 (3-0-6)

0703152xx     Elective Course in Specialized Field                                    3 (3-0-6)

รวม     9        หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                  จำนวนหน่วยกิต

070315002     Independent Study                                                        3

0703152xx     Elective Course in Specialized Field                                    3 (3-0-6)

xxxxxxxxx      General Elective Course in Specialized Field                         3 (x-x-x)

รวม     9        หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                  จำนวนหน่วยกิต

070315002     Independent Study                                                        3

0703152xx     Elective Course in Specialized Field                                    3 (3-0-6)

xxxxxxxxx      General Elective Course in Specialized Field                         3 (x-x-x)

รวม     9        หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)

                                         วิชาเลือกเฉพาะสาขา (Elective in Specialized Field)

-        แผน ก แบบ ก 2                                   9        หน่วยกิต

-        แผน ข                                              12        หน่วยกิต

รหัสวิชา         ชื่อวิชา                               จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

070315213     Big Data Analytics in Cyber Security                                     3 (3-0-6)

070315214     Cyber Forensics by Social Network Analysis Theory                3 (3-0-6)

070315215     Ethical Hacking for Cyber Security                                     3 (3-0-6)

070315216     Advanced Information System Security                               3 (3-0-6)

070315217     Information Security Management                                     3 (3-0-6)

070315218     Web and Mobile Technology                                            3 (3-0-6)

070315219     Network Configuration and Implementation                         3 (3-0-6)

070315220     Cyber Range Simulation                                                   3 (3-0-6)

     วิชาเลือกทั่วไป (General Elective Courses)

-        แผน ก แบบ ก 2                                   3        หน่วยกิต

-        แผน ข                                                6        หน่วยกิต

070315302     Computer Network Programming                                       3 (3-0-6)

070315303     Digital Leadership                                                          3 (3-0-6)

070315304     Enterprise Network Analysis and Design                               3 (3-0-6)

070315305     Network Simulation                                                        3 (3-0-6)

070315306     Digital Innovation                                                          3 (3-0-6)

070315307     Wireless Sensor and Internet of Things                               3 (3-0-6)

070315308     Cloud Security                                                             3 (3-0-6)

070315309     Project Management for Network and Information Security     3 (3-0-6)

070315310     Selected Topic in Network and Information Security Management                                                                                                         3 (3-0-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1)      ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Consultant)

(2)      นักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัย (Security Analyst)

(3)      ผู้จัดการโครงการด้านการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

      (Project Manager)

(4)      ผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Manager)

(5)      ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย (Security Operations Center (SOC) Manager)

(6)      ผู้ดูแลเครือข่าย (Network Administrator)

(7)      ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Auditor)

(8)      นักทดสอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทางเทคนิคอย่างมีจริยธรรม (Ethical Hacker)

(9)      เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Incident Response Team)

(10)   ที่ปรึกษาด้านเครือข่าย (Network Consultant)

(11)   ที่ปรึกษาด้าน ISO (ISO Consultant)

(12)   เจ้าของกิจการ (Business Owner)

(13)   ครู อาจารย์ (Lecturer)

(14)   นักวิจัย (Researcher)

 

อันดับ 1 ของประเทศไทย

ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คะแนน 4.4)
ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขา
Information Technology, Informatics, Geo-informatics, Computer Sciences, Computer Engineering, Computing, Software Engineering

ผลการประเมินและประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อเดือนธันวาคม 2561

https://www.trf.or.th/component/attachments/download/4725

 

 

 

 

 

 

 

Certificates ของคณาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

 

 

Certificates ของคณาจารย์ผู้สอน

§  Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

§  Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

§  Certified Information Systems Auditor (CISA)

§  Certified Information Security Manager (CISM)

§  COBIT 2019 Foundation

§  COBIT 5 Foundation

§  Data Protection Officer: DPO

§  IRCA ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor

§  IRCA ISO/IEC 222301:2012 Lead Auditor

§  IRCA ISO 9001:2015 Lead Auditor

§  CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+)

§  CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)

§  CompTIA Security+

§  CompTIA Project+

§  CompTIA Storage+

§  CompTIA A+

§  Mile2 C)NFE- Certified Network Forensics Examiner

§  Mile2 C)PTE - Certified Penetration Testing Engineer

§  Mile2 C)DRE - Certified Disaster Recovery Engineer

§  Mile2 C)IHE - Certified Incident Handler Engineer

§  Mile2 C)VA - Certified Vulnerability Assessor

 

§  Fortinet Academy Instructor

§  Certified Data Centre Professional (CDCP)

§  ITIL Foundation

§  CEH: Certified Ethical Hacking

§  CCNP Routing and Switching

§  CCNA Routing and Switching

§  CCNA Cyber Ops

§  CCNA Security

§  Cisco Academy Instructor

§  MikroTik Academy Instructor

§  MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

§  MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE)

§  MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE)

§  MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE)

§  Certified Wireless Network Administrator (CWNA)

§  Cyberoam Certified Network & Security Professional (CCNSP)

§  Information Technology Professional Examination (ITPE): IT Passport (IP)

§  ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ iSEC-M2 รุ่นที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาที่ใช้สอบเข้า MDN, S-MDN

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

1.  วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา 4 วิชา (150 คะแนน)

1.1 Basic Data Networks (45 คะแนน)

1.2 Basic Computer Technology (40 คะแนน)

1.3 Logic Programming (30 คะแนน)

1.4 Basic Mathematics & Statistics (35 คะแนน)

2.  ภาษาอังกฤษทั่วไป (100 คะแนน)

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ซึ่งศึกษาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือวิชาด้าน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับข้อที่ 1. ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา

หมายเหตุ :

กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ติดต่อภาควิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัครทาง Internet

ทักษะด้านภาษา

ในการสอบเข้าจะมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หากผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ถึงที่บัณฑิตวิยาลัยกำหนดไว้
ทางคณะศิลปศาสตร์จะเปิดให้นักษาลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตามความรู้พื้นฐานของตัวผู้สมัครเองหรือท่านสามารถยื่นคะแนนสอบ TOEFL IELTS IDP-Test TU-GET CU-TEP K-STEP ได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่

                       ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 5

โทรศัพท์       : 0-2555-2000 ต่อ 2717, 2704

E-mail        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook    : https://www.facebook.com/datanetwork.kmutnb/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🎓 แผนการเรียน 🎓

เปิดให้สมัครเข้าศึกษา 4 แบบคือ

1. แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ภาคปกติ รอบเช้า เรียน จ-ศ 09.00 น.ถึง 16.00 น.

(เฉพาะแผน ก แบบ ก 2 สามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้)

2. แผน ข (รอบเช้า ค่ำ และเสาร์-อาทิตย์) การค้นคว้าอิสระ

    รอบเช้า* เรียน จ-ศ 09.00 น.ถึง 16.00 น.

    รอบค่ำ* เรียน จ-ศ 18.00 ถึง 21.00น.

    รอบเสาร์-อาทิตย์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00 ถึง 16.00 น.

*ไม่ได้เรียนทุกวัน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี > 2.00
2.
ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

💰 ค่าใช้จ่าย 💰

1. นักศึกษา แผน ก วิทยานิพนธ์ ภาคปกติ แบบจ่ายตามหน่วยกิต เทอมละไม่เกิน 20,000 บาท
รวมตลอดหลักสูตร
80,000 บาท (อาจมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมที่ถูกลงตามหน่วยกิตที่ลงในเทอมถัดไป)
2.
นักศึกษา แผน ข ค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ แบบเหมาจ่าย เทอมละ 45,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท

 

 

 

.หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)

                                                           วิชาเลือกเฉพาะสาขา (Elective in Specialized Field)

-        แผน ก แบบ ก 2                                   9        หน่วยกิต

-        แผน ข                                              12        หน่วยกิต

รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                          จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

070315213      การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์                  3 (3-0-6)

                     (Big Data Analytics in Cyber Security)

070315214      การพิสูจน์หลักฐานทางไซเบอร์ด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม       3 (3-0-6)

                        (Cyber Forensics by Social Network Analysis Theory)

070315215      การเจาะระบบเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์                                   3 (3-0-6)

           (Ethical Hacking for Cyber Security)

070315216      ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขั้นสูง                                                 3 (3-0-6)

                       (Advanced Information System Security)

070315217      การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ                                                 3 (3-0-6)

                        (Information Security Management)

070315218      เทคโนโลยีเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่                                                            3 (3-0-6)

(Web and Mobile Technology)

070315219       การตั้งค่าและใช้งานเครือข่าย                                                                    3 (3-0-6)

(Network Configuration and Implementation)

070315220      การจำลองยุทธทางไซเบอร์                                                                       3 (3-0-6)

(Cyber Range Simulation)

 

 

 

 

     วิชาเลือกทั่วไป (General Elective Courses)

-        แผน ก แบบ ก 2                                   3        หน่วยกิต

-        แผน ข                                                6        หน่วยกิต

 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                          จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

070315302      การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                               3 (3-0-6)

(Computer Network Programming)

070315303      การเป็นผู้นำในยุคดิจัทัล                                                                           3 (3-0-6)

                     (Digital Leadership)

070315304       การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายองค์กร                                             3 (3-0-6)

                        (Enterprise Network Analysis and Design)

070315305       การจำลองเครือข่าย                                                                                 3 (3-0-6)

(Network Simulation)

070315306      นวัตกรรมดิจิทัล                                                                                     3 (3-0-6)

                        (Digital Innovation)

 

070315307       เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                                    3 (3-0-6)

                        (Wireless Sensor and Internet of Things)

070315308       ความมั่นคงปลอดภัยของคลาวด์                                                               3 (3-0-6)

                        (Cloud Security)

070315309      การบริหารโครงการสำหรับเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ       3 (3-0-6)

                        (Project Management for Network and Information Security)

070315310       เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย               3 (3-0-6)

                        สารสนเทศ                                                                                                       

                        (Selected Topic in Network and Information Security Management)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1)       ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Consultant)

(2)       นักวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัย (Security Analyst)

(3)       ผู้จัดการโครงการด้านการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

        (Project Manager)

(4)       ผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Manager)

(5)       ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย (Security Operations Center (SOC) Manager)

(6)       ผู้ดูแลเครือข่าย (Network Administrator)

(7)       ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Auditor)

(8)       นักทดสอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทางเทคนิคอย่างมีจริยธรรม (Ethical Hacker)

(9)       เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Incident Response Team)

(10)    ที่ปรึกษาด้านเครือข่าย (Network Consultant)

(11)    ที่ปรึกษาด้าน ISO (ISO Consultant)

(12)    เจ้าของกิจการ (Business Owner)

(13)    ครู อาจารย์ (Lecturer)

(14)    นักวิจัย (Researcher)