สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยออกหนังสือแถลงการณ์ เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทําลายเชื้อ SAR-Cov-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19)

ภาพจาก: IDThailand

โดยระบุว่า ในขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วย COVID-19 ต่อเนื่องกัน ขณะเดียวกันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อลงบนร่างกาย หรือสถานที่ต่างๆจะช่วยทําลายเชื้อ ซึ่งพบเห็นในลักษณะของการสร้างอุโมงค์ให้เดินผ่าน หรือการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนถนนหรือสถานที่สาธารณะ ต่าง ๆ ตลอดจนภายในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า

  1. 1. การฉีดพ่นทําลายเชื้อบนร่างกายของบุคคล ไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ เนื่องจากหากบุคคลมีเชื้อไวรัสอยู่ เชื้อจะอยู่ที่ทางเดินหายใจ ซึ่งการพ่นยาฆ่าเชื้อในลักษณะดังกล่าว จะไม่สามารถทําลายเชื้อได้ นอกจากนี้ ยาฆ่าเชื้อยังอาจจะเป็น อันตรายต่อคนได้ จึงไม่ควรทําโดยเด็ดขาด การป้องกันการแพร่เชื้อที่ถูกต้อง คือการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และการรักษาความสะอาดของมือ

  2. 2. ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างๆ บนถนน สถานที่สาธารณะ หรืออาคาร บ้านเรือนใด ๆ ไม่ว่าในสถานที่นั้นจะมีผู้ป่วยโรคนี้หรือไม่ การปฏิบัติดังกล่าว เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ประการใดนอกจากนี้ หากในบริเวณนั้นมีเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของ ผู้ป่วยที่ยังไม่แห้ง การฉีดพ่นน้ำยา อาจทําให้เชื้อฟุ้งกระจายขึ้นมา เป็นอันตรายได้

หากจะทําความสะอาดในกรณีที่มีผู้พักอาศัย หรือผู้ใช้บริการป่วยเป็นโรคนี้ แนะนําให้ใช้วิธีเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแทน แนะประชาชนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.idthai.org

คำแถลง สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย