สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เคยทำประกันชีวิตไว้แล้ว หรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับตามกรมธรรม์ แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความ 10 ปี

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://lifeif.appspot.com/enquiry 

หรือเช็คได้จากฟอร์มนี้ได้เลย