ลองกวาดสายตาหาตัวหนังสือที่แตกต่างกันในแต่ละภาพลองดู

โจทย์ที่ 1

เฉลย

โจทย์ที่ 2

เฉลย

โจทย์ที่ 3

เฉลย

โจทย์ที่ 4

เฉลย

โจทย์ที่ 5

เฉลย

โจทย์ที่ 6

เฉลย