มทร.ล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา) และ กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย

 

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่  3  กรกฎาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา)  และ กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา”  ปีการศึกษา 2562     โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   คณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เข้าร่วมกิจกรรม   จำนวน  400 คน    ในพื้นที่  จำนวน 4  ไร่  

 

โดยโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา)  และ กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา”  ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ใช้ข้าวพันธุ์ A1 (เอวัน) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    สามารถต้านทานแมลงศัตรูพืช ได้ดีกว่าพันธุ์พิษณุโลก2 และ พันธุ์ กข47  มีการปลูกในเขตพื้นที่ เพชรบูรณ์  พิจิตร  สุโขทัย และพิษณุโลก    มีระยะการปลูก  100 - 105 วัน   ใช้วิธีการปลูกแบบดำต้นเดี่ยว  ระยะห่าง 30 x 25 เซนติเมตร  เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกต่อไป  โดยทำการปลูกแบบไร้สารเคมี  ตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

โดยก่อนการทำกิจกรรมลงแขกดำนา  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  บรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกข้าวแบบดำนา จากนั้น นักศึกษาใหม่  ได้เตรียมตัวและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบริเวณแปลงนาสาธิตสาขาพืชศาสตร์    และพร้อมใจกันประกอบ“พิธีแรกดำนา”  กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี  พระแม่คงคา และ พระแม่โพสพ และร่วมลงแขกดำนา ด้วยความสมัครสมานสามัคคี   ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา  ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มุ่งเน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์  ควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงในการรับน้อง  เพื่อให้น้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เกิดความอบอุ่นใจ  ความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ในสถาบัน  เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะสร้างแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติ ต่อไป 

CR ภาพข่าว คมชัดทั่วไทย