โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” เปิดลงทะเบียนชิงสิทธิ์เกษตรกร-ผู้รับจ้างงาน ใน 4,009 ตำบล 75 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564 เล็งจ้างงาน เกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด เพิ่มรายได้ เกษตรกร 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) ระยะเวลาประมาณหนึ่งปี

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 9,805.707 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564 ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) การจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด โดยผู้สนใจสามารถผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563