จากข่าวเกษตรกรชาวตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยิ้มออกแม้ภัยแล้งจะคุกคาม แต่ในพื้นที่ไม่ขาดน้ำหลังทำการขุดลอกลำห้วย พร้อมสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ขุดคลองขนมครก น้อมนำศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำให้พื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำ กลับมีน้ำใช้ปลูกพืชฤดูแล้งสร้างรายได้ต่อเนื่องไม่หวั่นแล้ง

วันนี้เราเลยนำแบบแปลน ธารานามะเขือ ที่ชาวตำบลนามะเขือนำมาใช้ สามารถดัดแปลงใช้กับบ่อคลองได้ไม่ยาก
 ธารานามะเขือ  ได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการขุดลอกลำห้วยแบบขนมครก เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง และเสริมการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดินเพิ่มเข้ามา

 

“เป็นการขุดลอกที่เหมือนกับการขุดลอกทั่วไป กว้าง 12 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร โดยน้อมนำการขุดแบบขนมครกตามพระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 ขุด 100 สลับ 8 เมตร คล้ายฝาย และวางระบบก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน จะมีการขุดให้ลึกจนถึงชั้นหินผุ ที่จะลึกลงไปอีกประมาณ 4-5 เมตร จากนั้นใช้ท่อซีเมนต์ขนาด 60 x 120 ชม. วางเป็นลงในแนวตั้ง ซึ่งแต่ละจุดใช้ท่อประมาณ 3-6 ท่อ ขึ้นอยู่กับความลึกของชั้นหินผุ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้ผลดีในขณะนี้ โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า ธาราใต้หล้านามะเขือโมเดล 2562”
 
นางสมประสงค์ สุพัฒนาพงศ์ นายกเทศมนตรี ต.นามะเขือ กล่าวว่า ธาราใต้หล้านามะเขือ โมเดล 2562 เป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของชาวบ้าน ในอดีต ต.นามะเขือ มีปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งอย่างมาก เป็นพื้นที่สูงนอกเขตชลประทาน ในช่วงหน้าฝนก็มีปัญหาอุทกภัยเป็นอย่างนี้มานาน และชาวบ้านมีการต่อต้านการขุดลอกเพราะกระทบกับที่นา และที่สวน กระทั่งได้ใช้รูปแบบการขุดลอกและก่อสร้างระบบน้ำใต้ดินเข้ามา ปัจจุบันทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ เดิมทำการเกษตรได้เพียงปลูกข้าวปีละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม สามารถปลูกพืชสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องกลัวขาดน้ำอีกแล้ว