เชื่อหรือไม่ถ้าคุณพับกระดาษไดัทับกันไปมาได้ 50 ทบ(ไม่ใช่หนา 50แผ่น) คุณจะได้กระดาษที่หนาเกินระยะทางไปดวงจันทร์

 

เอากระดาษ 80 แกรม หนาแผ่นละ 0.1 มม.

พับ 1 ครั้ง หนา 2 แผ่น  = 0.2 มม.

พับ 2 ครั้ง หนา 4 แผ่น  = 0.4 มม.

พับ 3 ครั้ง หนา 8 แผ่น  = 0.8 มม.

พับ 4 ครั้ง หนา 16 แผ่น = 1.6 มม.

จะเห็นว่าระยะทางเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุกการพับ หรือคูณ 2 ไปเรื่อยๆ

พับ 4 ครั้ง   1.6 มม.   

พับ 5 ครั้ง   3.2 มม.    

พับ 6 ครั้ง   6.4 มม.    

พับ 7 ครั้ง    12.8 ม.    

พับ 8 ครั้ง    25.6 มม.    

พับ 9 ครั้ง    51.2 มม.    

พับ 10 ครั้ง    102.4 มม.    

พับ 11 ครั้ง    204.8 มม.    

พับ 12 ครั้ง    409.6 มม.    

พับ 13 ครั้ง    819.2 มม.    

พับ 14 ครั้ง    1.6384 ม.    

พับ 15 ครั้ง    3.2768 ม.    

พับ 16 ครั้ง    6.5536 ม.    

พับ 17 ครั้ง    13.1072 ม.    

พับ 18 ครั้ง    26.2144 ม.    

พับ 19 ครั้ง    52.4288 ม.    

พับ 20 ครั้ง    104.8576 ม.

พับ 20 ครั้งได้กระดาษหนา ร้อยกว่าเมตร     

พับ 21 ครั้ง    209.7152 ม.    

พับ 22 ครั้ง    419.4304 ม.    

พับ 23 ครั้ง    838.8608 ม.    

พับ 24 ครั้ง    1.6777216 กม. 

พับ 25 ครั้ง    3.3554432 กม.    

พับ 26 ครั้ง    6.7108864 กม.    

พับ 27 ครั้ง    13.4217728 กม.    

พับ 28 ครั้ง    26.8435456 กม.    

พับ 29 ครั้ง    53.6870912 กม.    

พับ 30 ครั้ง    107.3741824 กม.    

พับ 31 ครั้ง    214.7483648 กม.

พับ 30 ครั้ง    107.3741824 กม.    
พับ 31 ครั้ง    214.7483648 กม.    
พับ 32 ครั้ง    429.4967296 กม.    
พับ 33 ครั้ง    858.9934592 กม.    
พับ 34 ครั้ง    1717.9869184 กม.    
พับ 35 ครั้ง    3435.9738368 กม.    
พับ 36 ครั้ง    6871.9476736 กม.    
พับ 37 ครั้ง    13743.8953472 กม.    
พับ 38 ครั้ง    27487.7906944 กม.    
พับ 39 ครั้ง    54975.5813888 กม.    
พับ 40 ครั้ง    109951.1627776 กม.    
พับ 41 ครั้ง    219,902.3255552 กม.    
พับ 42 ครั้ง    439,804.6511104 กม.
ระยะทางโลกไปดวงจันทร์ประมาณ 384,403 กม.
พับกระดาษแค่ 42 ครั้ง ได้ 439,804 กม. ก็ไปดวงจันทร์ได้

จะได้ระยะทาง 132,458,813 กม ไปกลับดวงจันทร์ได้ 172 รอบหรือเกือบไปดวงอาทิตย์ได้เลย (149,597,000 กิโลเมตร)

อย่างไรก็ตาม มีการทดลองพับกระดาษขนาดสนามฟุตบอลโดยใช้รถบดมาอัดด้วยพบว่าทำได้แค่ 11 ทบ โดยสถิติโลกทำได้แค่ 13 ทบ เท่านั้น